fbpx

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vekjejencislo.cz

Prodávající

On-line obchod umístěný na internetové adrese www.vekjejencislo.cz je provozován

Kateřinou Dejmalovou

místem podnikání K Lánům 122, 284 01 Kutná Hora

identifikační číslo 06668542

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro nákup zboží na webových stránkách www.vekjejencislo.cz, které jsou provozovány Kateřinou Dejmalovou IČO: 06668542 se sídlem K Lánům 122, 284 01 Kutná Hora jakožto fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Zboží prodává Prodávající Kupujícímu na základě Kupní smlouvy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a jsou v nich uvedeny práva a povinnosti Prodávajícího i Kupujícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost.

3. V těchto VOP nalezne Kupující informace, které je třeba znát ještě před tím, než zboží koupí. 

Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás před nákupem v našem e-shopu. Kontakty naleznete zde ve VOP, nebo na webových stránkách www.vekjejencislo.cz. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

3. Zboží Kupující objednává přes webové rozhraní, konkrétně přes objednávkový formulář, kde Kupující vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolí způsob úhrady.

O obdržení objednávky informuje Prodávající Kupujícího e-mailem elektronickou adresu Kupujícího zadanou v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

Pokud nastanou pochybnosti ohledně pravosti objednávky, bude Kupující kontaktován a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla provedena a nebude tedy vyřízena.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, v elektronické podobě. Je tvořena objednávkou Kupujícího, jejím přijetím ze strany Prodávajícího a těmito VOP. Smlouvu archivuje Prodávající v elektronické podobě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Cena a platba

1. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena zboží. Pokud se na webových stránkách uvádí akční cena, je spolu s tím uvedeno, i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Na webovém rozhraní jsou zároveň uvedeny i náklady na dopravu a další případné náklady spojené s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Cena, která se kalkuluje v souhrnu objednávky je již konečnou cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři. 

3. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsobem:

– bezhotovostně bankovním převodem: pokyny k platbě obdrží Kupující v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

– na dobírku při převzetí zásilky.

4. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena se považuje za zaplacenou ve chvíli, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

5. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

Dodací podmínky

1. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny (v případě platbou převodem) nebo po potvrzení objednávky (v případě platby na dobírku) na adresu Kupujícího.

2. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude zboží odesláno nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. V případě platby na dobírku bude zboží odesláno do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

3. Náklady na dodání zboží hradí Kupující a výše dopravného je uvedena na webové stránce www.vekjejencislo.cz

4.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Autorská práva

Kupující je povinen při nakládání s veškerými produkty on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vekjejencislo.cz dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Kupující zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, kopie dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů. Porušením ustanovení autorského zákona se Kupující vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany Prodávající, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Neporušené zboží bez známek použití musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Prodávající odpovídá, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Ustanovení uvedená v čl. 3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem na elektronickou adresu ptejtese@vekjejencislo.cz nebo zaslat písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. I VOP. K reklamaci musí Kupující přiložit i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace získá Kupující od Prodávajícího písemné vyjádření.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Pokud má Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti stížnost, nechť kontaktuje Prodávajícího na adresu uvedenou v čl. I. VOP nebo na elektronické adrese ptejtese@vekjejencislo.cz.

2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě . 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek www.vekjejencislo.cz, zpracováváme v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

1. Právo na informace. Na požádání Prodávající Kupujícímu podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Kupujícím zaznamenané. V případě, že budou zaznamenány nesprávné informace o Kupujícím, na požádání Kupujícího je Prodávající opraví.

2. Získávání a zpracovávání osobních údajů. V případě, že Kupující navštíví webové stránky Prodávajícího, zaznamenávají webové servery Prodávajícího standardním způsobem IP adresu Kupujícího, webovou stránku, z níž Kupující web www.vekjejencislo.cz navštíví a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je návštěvník webu poskytne Prodávajícímu z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

3. Bezpečnost. Prodávající přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u něj vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. 

4. Použití a postoupení osobních údajů. Prodávající používá osobní údaje návštěvníků webových stránek a Kupujících na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Prodávající postoupí osobní údaje státním zařízením a úřadům pouze v případě, že mu to ukládá závazný právní předpis. 

5. Možnost odhlášení obchodních sdělení. Prodávající může kontaktní údaje Kupujícího použít k tomu, aby ho mohl informovat o svých produktech a službách, případně zjistit názor Kupujícího na tyto produkty a služby. Kupující má právo zasílání takových sdělení kdykoliv odmítnout s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

6. Cookies. Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží pevný disk Kupujícího. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda už návštěvník ze svého počítače někdy na svém PC otevřel webové stránky Prodávajícího. Používání cookies může návštěvník webu www.vekjejencislo.cz zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

Prohlášení prodávajícího: Kateřina Dejmalová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujících. Tato data jsou chráněna proti zneužití a zabezpečena proti neautorizovanému přístupu. Údaje, které Kupující zadává v objednávce zboží jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího. Prodávající tyto údaje používá k realizaci obchodu (včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb Kupujícího a pro komunikaci s Kupujícími). Osobní data i údaje o nákupech ukládá Prodávající do databáze se zabezpečením proti zneužití. Tato data nejsou poskytována třetím stranám.